Slovačka

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Hrvats­ka pro­tiv Is­lan­da ost­var­i­la prvi tri­jumf (23:22) u dru­gom krugu Evrop­skog pr­ven­st­va, Dan­s­ka po­bi­jedi­la Ni­zozem­sku (35:23) i plasir­ala se u polu­fi­nale, Fran­cus­ka bol­ja od Crne Gore (36:27).

Published On 24 Jan 2022

Sr­bi­ja i Hrvats­ka igrat će u is­toj grupi, u ko­joj su još Fran­cus­ka i Ukra­ji­na; Crna Gora, Sjev­er­na Make­doni­ja i Sloveni­ja su u grupi sa Dan­skom; BiH igra u grupi sa Šved­skom, Češkom i Špani­jom.

Published On 13 Jan 2022