Škotska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na svih 12 sta­diona škotske Pre­mier lige in­stali­rana je VAR tehnologi­ja, a prva utak­mi­ca na ko­joj je ona biti i upotri­je­blje­na bit će sus­ret klubo­va Hi­bern­ian i Saint John­stone 21. ok­to­bra.

Published On 13 Oct 2022

Au­to­portret je otkriv­en na poleđi­ni plat­na na ko­jem je ‘Gla­va sel­janke’, prekriv­en slo­je­vi­ma ljepi­la i kar­tona za koje se vjeru­je da su nane­seni početkom 20. stol­jeća.

Published On 14 Jul 2022

No­gometaši Ukra­jine po­bi­jedili su Škot­sku sa 3:1 u do­dat­nim kval­i­fikaci­ja­ma za od­lazak na Sv­jet­sko pr­ven­st­vo i sad im pre­osta­je sus­ret s Vel­som.

Published On 02 Jun 2022