Škotska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Au­to­portret je otkriv­en na poleđi­ni plat­na na ko­jem je ‘Gla­va sel­janke’, prekriv­en slo­je­vi­ma ljepi­la i kar­tona za koje se vjeru­je da su nane­seni početkom 20. stol­jeća.

Published On 14 Jul 2022

No­gometaši Ukra­jine po­bi­jedili su Škot­sku sa 3:1 u do­dat­nim kval­i­fikaci­ja­ma za od­lazak na Sv­jet­sko pr­ven­st­vo i sad im pre­osta­je sus­ret s Vel­som.

Published On 02 Jun 2022

‘Naprav­ili smo ogro­man isko­rak u Evropi i ovo je pre­mi­ja za naš klub, igrače i nav­i­jače. Stra­ha neće biti’, iz­javio je De­jan Stanković, tren­er beograd­skog klu­ba uoči utak­mice u Glas­gowu.

Published On 10 Mar 2022

Poz­vala je na stroži­ja prav­i­la za suzbi­jan­je za­gađi­vača um­jesto ono­ga što je naz­vala “dalekim, neobavezu­jućim obećan­ji­ma”.

Published On 06 Nov 2021