Sjeverni Kipar

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pre­mi­jer samo­proglašene Re­pub­like Sjev­erni Kipar ost­vario je ti­jes­nu pob­je­du u dru­gom krugu pred­sjed­ničk­ih izb­o­ra. Ersin Tatar, koga po­drža­va Turs­ka, os­ig­u­rao je neš­to man­je od 52 pos­to glaso­va. Ovaj izborni rezul­tat vjerovat­no će ut­je­cati na jačan­je napetosti u is­točnom Medit­er­anu.

Published On 19 Oct 2020

U is­točnom Medit­er­anu vodi se bit­ka za prirodne resurse. Kipar želi da postane re­gion­al­ni ak­ter u proizvod­nji gasa. Ali sta­tus podi­jel­jenog os­tr­va kom­p­liku­je situaci­ju. Pripremne ak­i­tivnos­ti za poče­tak ek­sploat­aci­je novootkrivenih rez­ervi ra­zlju­tile su samo­proglašenu Re­pub­liku Sjev­erni Kipar. Is­tovre­meno, Turs­ka, koja po­drža­va sjev­erni dio, sve je agilni­ja u nas­to­jan­ju da se nametne u regi­ji.

Published On 14 Jan 2020