Sjeverna Makedonija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ne pos­to­ji ob­jašn­jen­je za­š­to su radi­ja­tori mla­ki na tem­per­at­u­ra­ma blizu ili is­pod nule, osim iz­ja­va da je to ‘op­ti­mi­zo­van režim gri­jan­ja’ radi suoča­van­ja sa en­er­get­skom kri­zom.

blog by Bojan Georgievski
Published On 15 Jan 2022

Bor­ba sa psi­hičkim pore­meća­ji­ma sada je u ruka­ma volon­ter­skih nas­to­jan­ja i građan­skih udružen­ja, koji po­mažu ljudi­ma da se iz­bore sa svo­jim teškoća­ma.

Published On 12 Jan 2022