Sjeverna Irska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Građani Sjev­erne Irske Brex­it su dočekali uglavnom nezado­voljni što nji­hov glas nije uvažen. Naime, 56 pos­to njih je na ref­er­en­du­mu glasa­lo pro­tiv Brexi­ta, a na par­la­men­tarn­im iz­bori­ma kra­jem prošle go­dine go­to­vo sva mjes­ta u bri­tan­skom Par­la­men­tu os­vo­jile su stranke koje ne po­država­ju spo­razum Ve­like Bri­tani­je i Evropske uni­je. Neizv­jes­nost zbog toga što se još ne […]

Published On 01 Feb 2020