Sirija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­j­man­je 60 djece je ubi­jeno u zračn­im na­padi­ma u Sir­i­ji za samo pet mjese­ci, dok ten­z­i­je ne jen­java­ju.

Published On 20 Nov 2021

Slavl­jen kao jedan od sir­i­jskih ve­likana, Fakhri je poz­nat po svo­jim maes­tral­nim izved­ba­ma tradi­cional­nih sir­i­jskih pje­sama koje kom­bin­u­ju ara­p­sku poez­i­ju s muzikom.

Published On 02 Nov 2021