Senegal

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

“Go­d­i­na povrat­ka”, moto je vla­da Sene­gala i Gane, ko­jim žele potaknu­ti Afroamerikance ne samo da pos­jeću­ju Za­pad­nu Afriku kako bi is­tražili svo­je ko­ri­jene, već da se tamo i pre­se­le. Otkad je vlast u SAD-u preuzeo Don­ald Trump, sto­tine amer­ičk­ih obitelji od­lučile su se pre­seli­ti u Za­pad­nu Afriku.

Published On 16 Aug 2020

Sene­gal­s­ki Saint Louis je od 2000. go­dine na popisu sv­jetske baš­tine UN­ESCO-a. No, rast nivoa mora poste­peno pota­pa glavni grad tog oto­ka. Bez hitnog djelo­van­ja više od 300 go­d­i­na koloni­jalne his­tori­je mog­lo bi biti izgubljeno. Sto­tine kli­matskih mi­grana­ta pokušava­ju pron­aći sig­urni­je mjesto za živ­ot.

Published On 18 Apr 2018

U sukobu rib­ara na grani­ci Sene­gala i Mau­ri­tani­je stradao je jedan rib­ar. To je dovelo do odmazde na kop­nu. Sukob se ras­plam­sao nakon što je s mau­ri­tan­skog obalnog bro­da otvore­na va­tra na sene­gal­skog rib­ara. Dvi­je zeml­je nisu us­p­jele usu­g­l­a­siti spo­razum o ri­bolovu duž graničnog po­druč­ja. Sada pos­to­ji zabrin­u­tost da će napetost ut­je­cati na planove za […]

Published On 07 Apr 2018

In­for­matičarke Sene­gala nas­to­je da od ove zeml­je naprave Si­likon­sku dolinu za­padne Afrike. Vla­da ulaže do­dat­na sred­st­va na obra­zo­van­je žena koje uče kodi­ran­je i in­for­matičke vješ­tine. Pro­jekt se pokazao više nego us­p­ješn­im. 

Published On 19 Aug 2016