SAD

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Današn­ji po­daci pokazu­ju da je godišn­ja in­flaci­ja pala za oko 30 pos­to od lje­ta, na os­novu niske neza­poslenos­ti i sta­bilnog ras­ta, iz­javio je amer­ič­ki pred­sjed­nik.

Published On 31 Mar 2023