SAD

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bide­n­ov re­jt­ing od au­gus­ta prošle go­dine nije bio viši od 50 pos­to, što je znak up­o­zoren­ja da bi nje­go­va Demokrats­ka stran­ka mogla da izgu­bi kon­trolu nad na­j­man­je jed­nim do­mom Kon­gre­sa SAD-a.

Published On 23 Jun 2022

Šef poli­ci­je okru­ga koji je odgo­dio na­pad na ubicu 19-oro školske djece i dvo­je učitel­ja 24. maja u Uvaldeu u Tek­sasu, Pete Arredon­do, stavl­jen je na ad­min­is­tra­tivno odsust­vo.

Published On 23 Jun 2022