Rusija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Staljin­is­tičko povlačen­je od nauke i logike nas­tavi­lo se nakon ras­pa­da Sov­jet­skog saveza i sada je glav­na ten­den­ci­ja vla­davine ruskog pred­sjed­ni­ka Vladimi­ra Puti­na.

opinion by Robert Skidelsky
Published On 19 Jun 2022