Rusija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pri­jet­n­ja Za­pa­da ekonom­skim sankci­ja­ma može donijeti rezul­tate samo ako bi pred­ložene mjere učinile rusku vo­jnu ak­ci­ju pro­tiv Ukra­jine do­voljno skupom da promi­jeni pro­račun Kreml­ja.

opinion by Al Jazeera Redakcija
Published On 16 Jan 2022

Putin je ark­tičko po­druč­je, na sjeveru Rusi­je, postavio na vrh svo­jih stratešk­ih zadaća i nare­dio ve­li­ka ula­gan­ja u vo­jnu in­fra­struk­tu­ru i u vađen­je rudača.

Published On 16 Jan 2022

Ad­min­is­traci­ja amer­ičkog pred­sjed­ni­ka Joe Bide­na u više je navra­ta na­glasi­la sprem­nost uvođen­ja sankci­ja ili drugih mjera pro­tiv Rusi­je ako od­luči da izvrši in­vaz­i­ju na Ukra­jinu.

Published On 14 Jan 2022

Rus­ki šef diplo­mati­je Sergej Lavrov izrazio je zabrin­u­tost Moskve da će SAD i NATO u sljedećim mjesec­i­ma po­jačati vo­jne snage uz granicu sa Rusi­jom, ko­ris­teći ten­z­i­je zbog Ukra­jine kao iz­gov­or.

Published On 14 Jan 2022

Od­lu­ka o pro­dužetku re­strik­tivnih mjera done­se­na je nakon posljed­nje proc­jene prim­jene spo­razu­ma iz Min­s­ka postignu­tog 2015. go­dine.

Published On 14 Jan 2022