Rusija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Para­no­ja o pos­to­jan­ju ‘za­pad­nih špi­ju­na’ u Sov­jet­skom savezu bila je to­li­ka da su stvoreni bro­jni gradovi oz­načeni samo bro­je­vi­ma, sa stanovnici­ma bez iden­tite­ta i uli­ca­ma bez nazi­va.

Published On 17 Nov 2022