Rusija i SAD

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

In­tel se pridružu­je glob­al­noj za­jed­ni­ci u os­u­di rata Rusi­je pro­tiv Ukra­jine i pozi­va na brzo us­postavl­jan­je mira, ob­jav­i­la je kom­pani­ja.

Published On 06 Apr 2022

Sveobuh­vatne mjere koje su za­padne zeml­je uvele Rusi­ji nakon na­pa­da na Ukra­jinu bi mogle da pod­staknu po­javu mal­ih va­l­ut­nih bloko­va za­s­no­vanih na tr­govi­ni između za­seb­nih gru­pa ze­mal­ja, navo­di MMF.

Published On 31 Mar 2022