Rusija i SAD

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

‘Evraz Sjev­er­na Ameri­ka’ opisu­je sebe kao vodećeg, ver­tikalno in­te­gri­ra­nog proizvođača če­li­ka za sjev­er­noamer­ič­ka žel­jeznič­ka, en­er­get­s­ka, in­dus­tri­js­ka i građev­inars­ka tržiš­ta.

Published On 11 Aug 2022