Ruanda

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Min­istarst­va zdravst­va Demokratske Re­pub­like Kon­go i Ruande danas održava­ju sas­tanak kako bi razradili plan za bor­bu pro­tiv epi­demi­je ebole. Nada­ju se kako će raz­gov­ori rezul­ti­rati za­jed­ničkim stavom koji će biti pred­stavl­jen Sv­jet­skoj zdravstvenoj or­ga­ni­zaci­ji. Naša re­porter­ka javl­ja se s granice Ruande i Demokratske Re­pub­like Kon­go.

Published On 06 Aug 2019

Ruan­da je ponovno otvo­rila za­pad­nu granicu s Demokratskom Re­pub­likom Kon­go. Kratko je bila zatvore­na kako bi bilo spri­ječeno širen­je epi­demi­je ebole na ter­i­torij Ruande. U pograničnom gradu Gomi pri­javl­je­na su još dva sluča­ja. Ri­ječ je o jedno­godišn­jem djete­tu i supruzi čov­je­ka koji je pri­je dva dana pre­min­uo od ebole.

Published On 02 Aug 2019

Silo­van­je se često ko­risti kao oruž­je rata tokom suko­ba, a geno­cid u Ruan­di 1994. nije izuze­tak. Pre­ma proc­je­na­ma UN-a, silo­vano je između 250 i 500 hil­ja­da pri­pad­ni­ca man­jinske Tut­si pop­u­lacije. Jed­na od na­jtežih posljed­i­ca geno­ci­da o ko­joj se na­j­man­je gov­ori je pat­n­ja djece rođene nakon silo­van­ja. U ovom ek­skluzivnom izv­ješću iz Nyu­mate na is­toku Ruande, […]

Published On 06 Apr 2019

Stot­inu dana i 800.000 ubi­jenih. 25 go­d­i­na od geno­ci­da u Ruan­di, traume i ožilj­ci nisu nestali. Ta zeml­ja obil­ježa­va poče­tak na­jm­račni­jeg raz­dobl­ja u svo­joj his­tori­ji, kad su par­avo­jne for­ma­ci­je Hutua počele et­ničko čišćen­je pri­pad­ni­ka nar­o­da Tut­si. Donosi­mo priču iz regi­je Nya­matu, u ko­joj su počin­je­na neka od na­jvećih zv­jer­sta­va. Up­o­zo­rava­mo da su neki pri­zori uzne­miru­jući. […]

Published On 05 Apr 2019