Republika Srpska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

De­ve­tog jan­u­ara će u javnom pros­toru biti oni koji su se došli poko­ri­ti ‘višoj sili’ i oni koji su došli uzeti obrok u javnoj kuhin­ji.

blog by Ljupko Mišeljić
Published On 08 Jan 2020

Elek­tro­privre­da bh. en­tite­ta Re­pub­li­ka Srp­s­ka u pro­ce­su je re­struk­tur­isan­ja. Dio toga je i ot­puš­tan­je viš­ka rad­ni­ka. Sindikat sma­tra da će pre­više rad­ni­ka biti ot­pušteno. Iz Elek­tro­privrede poruču­ju da će pet pre­duzeća iz njenog sas­ta­va početi ra­di­ti po novom mod­elu početkom apri­la 2020. En­titet­s­ka opozi­ci­ja napom­in­je da su go­dine prekom­jernog i ne­plan­skog za­pošl­ja­van­ja stigle na naplatu.  

Published On 22 Dec 2019

Veći­na u Nar­o­d­noj skupš­ti­ni bh. en­tite­ta Re­pub­li­ka Srp­s­ka je dugim spiskom žel­ja još jed­nom pokaza­la da je vlast važni­ja od nar­o­da.

opinion by Benjamin Butković
Published On 13 Nov 2019

Kakvom un­apređen­ju živ­ot­nih uslo­va tre­ba da se nada­ju mješ­tani Hrvaćana, učeni­ci i učenice os­novnih i sred­njih ško­la, a kakvom oni koji um­jesto sao­braća­jni­ca nude odvodne ci­je­vi?

blog by Ljupko Mišeljić
Published On 19 May 2019