Prijedor

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Porodice žr­ta­va, građani Pri­je­do­ra i bro­jnih drugih grado­va obil­ježava­ju Dan bi­jelih tra­ka u znak sjećan­ja na 31. maj 1992. go­dine, kada su vlasti Pri­je­do­ra putem lokalne ra­dio-stan­ice naredile svim građan­i­ma nes­rpske na­cional­nos­ti da svo­je do­move obil­ježe bi­je­lim plat­ni­ma i oko ruku vežu bele trake. Us­li­jedi­la su ubist­va, pro­go­ni, odvođen­ja u lo­gore. Ubi­jeno je 3176 građana. […]

Published On 31 May 2017

Porodice žr­ta­va, građani Pri­je­do­ra i bro­jnih drugih grado­va obil­ježava­ju Dan bi­jelih tra­ka u znak sjećan­ja na 31. maj 1992. go­dine, kada su vlasti Pri­je­do­ra putem lokalne ra­dio-stan­ice naredile svim građan­i­ma nes­rpske na­cional­nos­ti da svo­je do­move obil­ježe bi­je­lim plat­ni­ma i oko ruku vežu bele trake. Us­li­jedi­la su ubist­va, pro­go­ni, odvođen­ja u lo­gore. Ubi­jeno je 3176 građana. […]

Published On 31 May 2017

Dan je Bi­jelih tra­ka u Bosni i Herce­govi­ni. U zemlji se pris­jeća­ju 3.176  ubi­jenih i nestal­ih stanovni­ka Pri­je­do­ra tokom rata.  1992. tadašn­je  vlasti naredile su nes­rp­skom stanovništvu Pri­je­do­ra, da bi­je­lim čaršafi­ma oz­nače vlastite kuće.Oko ruku tre­bali su nosi­ti bi­jele trake.  

Published On 31 May 2016