Portoriko

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U amer­ičkoj saveznoj državi Flori­di proglašeno je vanred­no stan­je zbog hil­ja­da lju­di koji su izb­jegli iz Por­tori­ka. Nakon što je ura­gan Mar­i­ja po­harao taj amer­ič­ki ter­i­torij, pon­esta­lo je os­novnih prehram­benih namir­ni­ca. Amer­ič­ki pred­sjed­nik je za­pri­je­tio da će, ako se egzo­dus nas­tavi, povući rani­je odobrenu po­moć Por­toriku.

Published On 14 Oct 2017

Gradon­ačel­ni­ca glavnog gra­da Por­tori­ka, San Jua­na op­tuži­la je ad­min­is­traciju amer­ičkog pred­sjed­ni­ka za neefikas­nost, zbog čega su mno­gi stradali, 10 dana nakon što je ura­gan Maria pogo­dio tu amer­ičku ter­i­tori­ju. Po­moć počin­je sti­za­ti do ugroženih za­jed­ni­ca, a Bi­jela kuća je imen­o­vala gen­er­ala za nad­zor te ak­ci­je. Gradon­ačel­ni­ca San Jua­na is­tiče da se op­eraci­ja odvi­ja sporo. U […]

Published On 30 Sep 2017

Amer­ič­ka vla­da poslala je vo­jne brodove u Por­toriko kako bi po­mogli u ublaža­van­ju sve dublje hu­man­i­tarne krize koju je iza­z­vao ura­gan Maria. Iako je od katas­trofe proš­lo više od sed­mice, ova amer­ič­ka ter­i­tori­ja još je bez stru­je, a za­l­i­he hrane i vode pri kra­ju su. U San Juanu je Tere­sa Bo.

Published On 28 Sep 2017

Amer­ič­ki pred­sjed­nik Don­ald Trump iz­javio je da je Por­toriko u ve­likim prob­lemi­ma nakon što je to os­tr­vo po­harao ura­gan Maria. Gu­vern­er Por­tori­ka poz­vao je Wash­ing­ton da hit­no po­mogne u otk­lan­jan­ju prob­le­ma na toj amer­ičkoj ter­i­tori­ji. 

Published On 27 Sep 2017

Por­toriko je fi­nan­cijs­ki krahi­rao. Kred­i­tori­ma dugu­je 72 mil­i­jarde dolara, koje sada ne može vrati­ti. Pro­račun­s­ki re­zovi nikog nisu za­o­bišli. Stopa neza­poslenos­ti već se mjeri u dvo­cif­ren­im bro­jka­ma. A građani neprestano na­puš­ta­ju ovu amer­ičku ter­i­tori­ju. No, ima i onih koji su od­lučili os­ta­ti i isko­ris­ti­ti svaku šan­su koja im se pruža

Published On 14 Aug 2017