Portoriko

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vla­da Por­tori­ka priz­nala je da je tokom i nakon prošl­o­godišn­jeg ura­gana Maria živ­ot izgu­bi­lo više od 1.400 os­o­ba, što je 20 puta više od zvaničnog bro­ja pogin­ulih. Vla­da je sprov­ela novu anal­izu u izv­ješ­ta­ju amer­ičkom Kon­gre­su i traži 139 mil­i­jar­di dolara za ob­novu os­tr­va.

Published On 11 Aug 2018

U amer­ičkoj saveznoj državi Flori­di proglašeno je vanred­no stan­je zbog hil­ja­da lju­di koji su izb­jegli iz Por­tori­ka. Nakon što je ura­gan Mar­i­ja po­harao taj amer­ič­ki ter­i­torij, pon­esta­lo je os­novnih prehram­benih namir­ni­ca. Amer­ič­ki pred­sjed­nik je za­pri­je­tio da će, ako se egzo­dus nas­tavi, povući rani­je odobrenu po­moć Por­toriku.

Published On 14 Oct 2017

Gradon­ačel­ni­ca glavnog gra­da Por­tori­ka, San Jua­na op­tuži­la je ad­min­is­traciju amer­ičkog pred­sjed­ni­ka za neefikas­nost, zbog čega su mno­gi stradali, 10 dana nakon što je ura­gan Maria pogo­dio tu amer­ičku ter­i­tori­ju. Po­moć počin­je sti­za­ti do ugroženih za­jed­ni­ca, a Bi­jela kuća je imen­o­vala gen­er­ala za nad­zor te ak­ci­je. Gradon­ačel­ni­ca San Jua­na is­tiče da se op­eraci­ja odvi­ja sporo. U […]

Published On 30 Sep 2017

Amer­ič­ka vla­da poslala je vo­jne brodove u Por­toriko kako bi po­mogli u ublaža­van­ju sve dublje hu­man­i­tarne krize koju je iza­z­vao ura­gan Maria. Iako je od katas­trofe proš­lo više od sed­mice, ova amer­ič­ka ter­i­tori­ja još je bez stru­je, a za­l­i­he hrane i vode pri kra­ju su. U San Juanu je Tere­sa Bo.

Published On 28 Sep 2017

Amer­ič­ki pred­sjed­nik Don­ald Trump iz­javio je da je Por­toriko u ve­likim prob­lemi­ma nakon što je to os­tr­vo po­harao ura­gan Maria. Gu­vern­er Por­tori­ka poz­vao je Wash­ing­ton da hit­no po­mogne u otk­lan­jan­ju prob­le­ma na toj amer­ičkoj ter­i­tori­ji. 

Published On 27 Sep 2017