Panama

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ek­shu­mi­rani su posm­rt­ni ostaci 19 žr­ta­va amer­ičke in­vaz­i­je na Pana­mu pri­je 31 god­inu, a porodice nestal­ih se nada­ju da će vladin is­tražni tim us­p­jeti da iden­ti­fiku­je ti­jela nji­hovih na­jbližih. Sma­tra se da su sto­tine, mož­da čak i hil­jade ubi­jenih i ukopanih u masovne grob­nice.

Published On 24 Jun 2020

Stol­jeće nakon što je za­u­vi­jek promi­je­nio sv­jet­sku tr­gov­inu, Panam­s­ki kanal ponovno je spre­man preuzeti jed­nu od glavnih ulo­ga na tržiš­tu. Pro­jekt proširen­ja kanala tra­jao je de­vet go­d­i­na i sta­jao više od pet mil­i­jar­da dolara. Tere­sa Bo je is­traži­la ko­li­ki je nje­gov značaj.

Published On 26 Jun 2016

Ekon­o­misti kažu da će proširen­je kanala koji povezu­je Tihi i At­lants­ki okean po­moći da se zab­o­ravi skan­dal Panam­s­ki pa­piri.

Published On 26 Jun 2016