Panama

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Stol­jeće nakon što je za­u­vi­jek promi­je­nio sv­jet­sku tr­gov­inu, Panam­s­ki kanal ponovno je spre­man preuzeti jed­nu od glavnih ulo­ga na tržiš­tu. Pro­jekt proširen­ja kanala tra­jao je de­vet go­d­i­na i sta­jao više od pet mil­i­jar­da dolara. Tere­sa Bo je is­traži­la ko­li­ki je nje­gov značaj.

Published On 26 Jun 2016

Ekon­o­misti kažu da će proširen­je kanala koji povezu­je Tihi i At­lants­ki okean po­moći da se zab­o­ravi skan­dal Panam­s­ki pa­piri.

Published On 26 Jun 2016

Za­vršava­ju se posljed­nje pripreme za ot­varan­je trećeg pro­laza panam­skog kanala, što će omogući­ti pro­lazak većih teretnih brodo­va, te skrati­ti vri­jeme plovidbe između At­lanti­ka i Paci­fi­ka.

Published On 26 May 2016

Zbog rapidnog širen­ja gljivične in­fek­ci­je, ugrožene su žabe dil­jem svi­je­ta. Naš re­porter pos­je­tio je lab­o­ra­torij u Pana­mi koji nas­to­ji os­ig­u­rati dugoročni op­stanak tih vodozemaca.

Published On 08 Nov 2015