Palestina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

“Oku­pa­tors­ki Izrael nas­tavl­ja sa neljud­skim i nemoral­nim pos­tupci­ma uskraću­jući razn­im meto­dama paci­jen­ti­ma u Gazi pra­vo na li­ječen­je”, navo­di se u saopćen­ju min­istarst­va zdravl­ja Pales­tine.

Published On 06 Jan 2022

Ovi zračni na­pa­di dolaze kao odmaz­da za dvi­je rakete koje su is­pal­jene iz Po­jasa Gaze u sub­o­tu ka Sre­dozem­nom moru.

Published On 02 Jan 2022