Oman

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U Omanu je proglaše­na trod­nev­na žalost nakon sm­r­ti vođe sul­tana Qa­boosa bin Sai­da. Na­j­duže vlada­jući monarh na Bliskom is­toku pre­min­uo je u 79. go­di­ni. Za­služan je za mod­ern­izaci­ju kral­jevine i posre­dovan­je između ri­vala u nesta­bil­nom po­dručju.

Published On 11 Jan 2020

Oman­s­ki sul­tan Qa­boos bin Said umro je u petak navečer, ob­jav­ili su u sub­o­tu rano ujutro državni medi­ji u Omanu.

Published On 11 Jan 2020

U prošlosti, veći­na kuća u Zal­je­vu građe­na je od palminih grana. Sa tehnološkim napretkom tak­va vrs­ta grad­nje go­to­vo je u pot­punos­ti išče­zla. No, to nije spri­ječi­lo grupu mladih iz Omana da nas­tave tradi­ci­ju takve grad­nje. Tvrde da je to i do­bar izvor pri­ho­da.

Published On 25 Aug 2018

Cen­tar “Qiyem” u Muskatu, glavnom gradu Omana, or­ga­ni­zo­vao je među­nar­o­d­ni dječi­ji fes­ti­val pod nazivom “Poziv na mir”.Dje­ca iz 80 drža­va poruču­ju da im je na­jveća žel­ja svi­jet bez ra­to­va.Više u priči Ah­ma­da al-Huu­ti­ja

Published On 22 May 2016

Un­utar Ujed­in­jenih Ara­p­skih Emi­ra­ta pos­to­ji grad koji se zove Mad­ha. Među­tim, taj grad ne pri­pa­da Emi­ra­ti­ma. Pri­je 70 go­d­i­na done­se­na je od­lu­ka da pri­padne dru­goj zemlji – Omanu.

Published On 10 Nov 2012

Za­livs­ka drža­va Oman užur­bano radi na uveća­van­ju svo­je ekonomske snage. Deceni­ja­ma se oslan­jala na rez­erve nafte. Neki eksper­ti sma­tra­ju da za­l­i­ha crnog zla­ta ima sve­ga za još 20 go­d­i­na. Zbog toga je Oman od­lučio iz­gra­di­ti ekonom­sku zonu veću od one u Hong Kongu. Re­porter Al Jazeere An­drew Hop­kins donosi priču sa gradil­iš­ta.

Published On 17 Oct 2012