Niger

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ujed­in­jeni nar­o­di su apeli­rali na hit­nu po­moć́ za više od dva mil­iona lju­di u Nigeru zbog krize sa hra­nom, popla­va i nasil­ja u neko­liko po­druč­ja.

Published On 06 Feb 2021

Ujed­in­jeni nar­o­di up­o­zo­rava­ju da bi broj na­pa­da na rasel­jene os­obe u Nigeru mo­gao po­rasti. Do­da­je da Boko Haram mož­da cil­ja neke od četvrt mil­iona lju­di koji sada žive u kam­pov­i­ma u ju­go­is­točnoj regi­ji Dif­fa.

Published On 02 May 2019

Mno­gi siro­mašni stanovni­ci Afrike san­ja­ju o pronalažen­ju zla­ta u Sa­hari. Od počet­ka zlatne groznice 2015., hil­jade su došle u Niger u po­trazi za tim ple­menitim met­alom, naoružani prim­i­tivn­im alatom koji kopači ko­riste stol­jeći­ma.

Published On 07 May 2017

Više od 700 mil­iona žena u svi­je­tu stupi­lo je u brak pri­je 18. go­dine. Sva­ka treća od njih pri­je 15. Pre­ma po­daci­ma or­ga­ni­zaci­je Save the Chil­dren, svak­ih sedam sekun­di uda se jed­na djevo­jči­ca mlađa od 15 go­d­i­na. Na­jveću stopu mal­ol­jet­ničk­ih brako­va ima Niger, gdje se tri četvr­tine djevo­jči­ca uda­ju pri­je 18. go­dine, a rađa­ju pros­ječno […]

Published On 11 Oct 2016