Where

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Up­rkos jed­nome­sečnom za­ključa­van­ju i padu bro­ja novozaraženih, u Nepalu stručn­jaci strahu­ju da se COVID-19 širi ru­ral­nim di­jelovi­ma zeml­je u ko­ji­ma je tek neko­liko bol­ni­ca i ljekara.

Published On 03 Jun 2021