Mozambik

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vla­da Mozam­bi­ka je poz­vala stanovnike da se pre­se­le na više pred­jele dok se jaka kiša kreće pre­ma sjeveru. To su učinili nakon što je prethod­nih sed­mi­ca dru­gi cik­lon pogo­dio zemlju. Za sada je poz­na­to da je 38 os­o­ba strada­lo, a hu­man­i­tarni rad­ni­ci is­tiču da su ci­jela sela unište­na. Također se up­o­zo­ra­va na nove veće poplave. […]

Published On 29 Apr 2019

Na jugu Afrike počela je pod­jela po­moći na­ju­groženi­ji­ma, nakon što je otvore­na ces­ta koji povezu­je Mozam­bik sa sus­jed­nim Malav­i­jem, Zam­bi­jom i Zim­bab­veom. Veći­na sao­braća­jni­ca unište­na je prošle sed­mice u olu­ji i poplava­ma koje je iza­z­vao cik­lon Idai.

Published On 26 Mar 2019

Ujed­in­jeni nar­o­di naz­vali su katas­tro­fu koja je pogodi­la jug Afrike „izuzetno složenom“ i na­glasili kako je potreb­na de­taljno razrađe­na, ko­or­dini­rana reak­ci­ja. Sed­micu dana je proš­lo od udara cik­lona Idai, a po­moć još nije došla do de­se­ta­ka hil­ja­da os­o­ba u Mozam­biku. Re­porter Mal­colm Webb je pos­je­tio jed­no od na­jteže pogođenih po­druč­ja na za­padu zeml­je, blizu granice […]

Published On 22 Mar 2019

Vlasti Mozam­bi­ka potvrdile su da je broj žr­ta­va cik­lona Idai po­ras­tao na 217. De­se­tine hil­ja­da, neki od njih okruženi vodom na krovovi­ma i sta­bli­ma, i dal­je čeka­ju dolazak spasi­lačk­ih ekipa. Cik­lon je pogo­dio više ze­mal­ja na jugu Afrike, uključu­jući Zim­babve i Malavi. Naša re­porter­ka Fah­mi­da Miller pridruži­la se spasi­lačkom timu u jed­nom od na­jteže pogođenih […]

Published On 21 Mar 2019

U ve­likim poplava­ma nakon cik­lona u Zim­bab­veu, Malav­i­ju i Mozam­biku pogin­u­lo je na­j­man­je 350 os­o­ba. Strahu­je se da bi taj broj mo­gao biti mno­go veći. Vlasti Mozam­bi­ka potvrdile su više od 200 žr­ta­va, te da je pri­b­ližno 350.000 os­o­ba i dal­je ugroženo.

Published On 20 Mar 2019