Mađarska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Or­ban je rekao da su lid­eri za­padnog svi­je­ta “za­h­vaćeni rat­nom grozni­com”, da drže gov­ore u ko­ji­ma pozi­va­ju na pob­je­du u ratu i šalju sve opas­ni­je oruž­je u Ukra­jinu.

Published On 10 Mar 2023