Mađarska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sr­bi­ja i Hrvats­ka igrat će u is­toj grupi, u ko­joj su još Fran­cus­ka i Ukra­ji­na; Crna Gora, Sjev­er­na Make­doni­ja i Sloveni­ja su u grupi sa Dan­skom; BiH igra u grupi sa Šved­skom, Češkom i Špani­jom.

Published On 13 Jan 2022