Mađarska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

EP os­u­dio „nam­jerne i sis­tem­atske na­pore mađarske Vlade“ da potkopa eu­ropske vri­jed­nos­ti i za­tražio od Brisela rezul­tate u pro­ce­su po članu 7 Ugov­o­ra EU koji se vodi pro­tiv te države.

Published On 15 Sep 2022

Očeki­van­ja kućansta­va u Mađarskoj spusti­la su se u au­gus­tu na na­jniži nivo od počet­ka pan­demi­je u aprilu 2020. go­dine, za­s­jen­je­na in­flacijom i snažn­im ras­tom ci­je­na en­ergi­je.

Published On 29 Aug 2022

Mađars­ka ima rok od mjesec dana u okviru ko­jeg može dostavi­ti svo­je prim­jedbe i bilo kakve do­datne čin­jenice, navo­di se u saopćen­ju Evropske komisi­je.

Published On 23 Jul 2022