Luksemburg

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Palestin­s­ka or­ga­ni­zaci­ja žalila se na od­luku EU-a da Hamas sma­tra teror­is­tičkom or­ga­ni­zaci­jom, zbog čega je pod­ložan evrop­skim sankci­ja­ma.

Published On 06 Mar 2019

Jean-Claude Junck­er odstu­pio s dužnos­ti nakon što je otkriveno da je taj­na služ­ba pro­tivza­koni­to pris­luški­vala poli­tičare i javne os­obe.

Published On 11 Jul 2013