Libija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pred­sjed­nič­ki iz­bori u Li­bi­ji na­javl­jeni su za 24. de­cem­bar, a neimen­o­vani li­bi­js­ki zvaničnik je kazao da je Saif al-Is­lam Gaddafi eli­m­ini­ran iz izborne utrke zbog toga što je pravo­moćno os­uđen.

Published On 24 Nov 2021