Libija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iz li­bi­jske Na­cionalne komisi­je za ljud­s­ka pra­va kažu da su mi­granti us­tri­jel­jeni u sukobu među kri­jumčari­ma ljudi­ma, nakon čega je nji­hov brod za­pal­jen.

Published On 09 Oct 2022

Li­bi­j­ci strahu­ju da će neusp­jeh u nalažen­ju puta ka iz­bori­ma i rješa­van­ju sporen­ja oko kon­t­role nad prelaznom vladom vrati­ti zemlju ka pod­je­la­ma i suko­bi­ma.

Published On 01 Jul 2022