Libanon

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mo­tiv na­pa­da ju­go­is­točno od Be­jru­ta je nepoz­nat, a do nje­ga je doš­lo na po­dručju na ko­jem se nalaze stam­bene je­dinice za sir­i­jske rad­nike.

Published On 21 Apr 2020
Policija, Liban

Stanovni­ci glavnog gra­da Libana se guše u sm­radu, ot­pad pri­jeti nji­hovom zdravlju, a str­pljen­je im je na iz­maku.

Published On 23 Sep 2016

Iz civilnog sek­to­ra kažu da ih Vla­da ne uključu­je u pro­ces od­luči­van­ja, a dio građana je pro­tiv ak­tivista.

Published On 20 Sep 2015