Kuvajt

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vlasti zal­jevske države na dvi­je sed­mice zabranile su ulazak svim stran­im državl­jan­i­ma kako bi zaus­tavili širen­je ko­rona virusa.

Published On 04 Feb 2021

Os­tavka je odraz nesta­bil­nos­ti, sman­jenog pov­jeren­ja javnos­ti i na­j­gore ekonomske krize te naftom bo­gate zeml­je posli­je više de­setl­jeća.

Published On 12 Jan 2021

Emir Ku­va­j­ta Nawaf al-Ah­mad al-Sabah je pono­vo imen­o­vao šei­ka Saba­ha al-Khal­i­da al-Saba­ha za pre­mi­jera.

Published On 08 Dec 2020