Kosovo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sr­bi­ja kaže da nas nika­da neće priz­nati i da neće priz­nati zločine iz prošlosti, a ovo dru­go nas više boli od ovog pr­vog, kaže pre­mi­jer Koso­va.

Published On 03 Jun 2022

Kosovs­ki pre­mi­jer odbio je poziv make­don­skog kolege da pris­ustvu­je sas­tanku ini­ci­ja­tive ‘Otvoreni Balkan’ u Ohridu 7. i 8. juna.

Published On 03 Jun 2022