Kosovo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Zo­ran Kosanović sa Jar­in­ja izv­ješ­ta­va o reak­ci­ja­ma sa Sjev­era Koso­va na od­luku pre­mi­jera Koso­va i poruke pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je.

Published On 22 Nov 2022