Kosovo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Val posku­pljen­ja namir­ni­ca nije za­o­bišao ni Koso­vo, koje je, zbog ne­do­voljnih ka­pacite­ta do­maće ekonomi­je, poseb­no ovis­no o uvozu i kre­tan­ji­ma ci­je­na na glob­al­noj razi­ni.

Published On 12 Jan 2022