Kolumbija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U Kolumbi­ji su 2021. go­dine pod žbun­jem koke bile 204.000 hek­tara što je na­jviše od počet­ka praćen­ja ile­galne proizvod­nje kokaina 2001. go­dine.

Published On 21 Oct 2022

Bande su op­tužene za ubi­jan­je lokalnih lid­era i na­pade na vo­jsku u sklopu strate­gi­je za kon­trolu us­je­va koke, glavnog sas­to­j­ka kokaina, kao i lab­o­ra­tori­ja u ko­ji­ma se proizvo­di dro­ga.

Published On 22 Jul 2022

Pre­ma posljed­njim po­daci­ma, pogin­u­lo je na­j­man­je 14 os­o­ba, 35 ih je povri­jeđeno, jed­na se vodi kao nesta­la, a ve­li­ki broj lju­di je evakuiran.

Published On 09 Feb 2022