Kolumbija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pre­ma posljed­njim po­daci­ma, pogin­u­lo je na­j­man­je 14 os­o­ba, 35 ih je povri­jeđeno, jed­na se vodi kao nesta­la, a ve­li­ki broj lju­di je evakuiran.

Published On 09 Feb 2022

Posli­je pola vi­je­ka rata pro­tiv tr­govine dro­gom i up­rkos po­drš­ci SAD-a, Kolumbi­ja je i dal­je glavni proizvođač kokaina na svi­je­tu.

Published On 24 Nov 2021

Dairo An­to­nio Usuga je op­tužen da je u SAD is­poručio na de­setke pošilj­ki kokaina, za ubist­vo poli­ca­ja­ca, sek­su­al­no zlostavl­jan­je djece i vr­bo­van­je mal­ol­jet­ni­ka.

Published On 24 Oct 2021