Kirgistan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kon­ji su dio živ­ota stanovni­ka planin­skog po­druč­ja cen­tralne Az­i­je. Zbog njih, nji­hove snage i iz­držljivosti mnoge vo­jske su ih vi­jekovi­ma ko­ris­tile u bor­ba­ma. Donosi­mo priču iz Kir­gis­tana.

Published On 28 Jan 2021