Kina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kina se svo­jim an­gaž­manom postavi­la na čelo utrke za poli­tič­ki ut­je­caj i resurse u en­er­get­s­ki boga­toj regi­ji, gdje je Rusi­ja zaoku­plje­na ratom u Ukra­ji­ni, a amer­ičko pris­ust­vo se sman­ji­lo.

Published On 19 May 2023

Dvod­nevni do­gađaj oku­pl­ja čel­nike Kazah­stana, Kir­gis­tana, Tadžik­istana, Turk­menistana i Uzbek­istana čije su zeml­je ključne za ki­nesku ini­ci­ja­tivu Po­jas i put vri­jed­nu hil­jadu mil­i­jar­di dolara.

Published On 18 May 2023