Kina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kina je 2016. go­dine uk­in­u­la svo­ju deceni­ja­ma staru poli­tiku jednog djete­ta, za­mi­jenivši je ograničen­jem na dvo­je djece kako bi pokušala da se suprot­stavi br­zom staren­ju stanovništ­va.

Published On 17 Jan 2022

Kon­tro­la epi­demi­je i mjere pre­ven­ci­je nas­tavl­ja­ju da se sprovode u provin­ci­ja­ma i gradovi­ma u ko­ji­ma su zabil­ježeni sluča­je­vi do­maćeg pori­jekla.

Published On 15 Jan 2022

Kina može naprav­i­ti ve­li­ki broj testo­va u vrlo kratkom vre­menu, a broj su­dioni­ka na Igra­ma ne pred­stavl­ja­ju ugrozu za do­maći­na, kaže di­rek­tor MOO-a.

Published On 12 Jan 2022