Kina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kine­s­ki pred­sjed­nik mis­li da bi Kina i EU tre­bale za­jed­nič­ki stvoriti nove pokre­tače ras­ta i garan­to­vati sig­urnost, sta­bil­nost i pouz­danost in­dus­tri­jskih op­skrb­nih lanaca.

Published On 01 Dec 2022

Svemirs­ka let­jel­i­ca Shen­zhou-15 ili “Božan­s­ka lađa” s tri put­ni­ka lan­sir­ana je rake­tom Dugi marš-2F iz cen­tra za lan­sir­an­je satelita Ji­uquan na sjeveroza­padu Kine.

Published On 30 Nov 2022

Berze su pod pri­tiskom zbog protes­ta pro­tiv strogih kine­skih re­strik­tivnih mjera za suzbi­jan­je širen­ja COVID-a, koji su iz­bili u ned­jelju ujutro u neko­liko kine­skih grado­va.

Published On 28 Nov 2022

Protesti se šire nakon što se u Urumqi­ju na za­padu zeml­je za­palila zgra­da, a njeni stanovni­ci zbog strogih mjera nisu mogli pob­jeći od požara, pri čemu je živ­ot izgu­bi­lo de­set lju­di.

Published On 28 Nov 2022