Kenija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za­jed­ni­ca stočara Ma­sai­ja u Keni­ji nas­to­ji za­šti­ti­ti pašn­jake i stoku od ko­jih žive od poljoprivredne kom­pani­je koja u tom po­dručju plani­ra re­al­i­zo­vati un­osne pro­jek­te, pop­ut farme avoka­da.

Published On 30 Apr 2021

Za­jed­ni­ca au­to­htonih stanovni­ka u keni­jskim šu­ma­ma deceni­ja­ma se bori za op­stanak nakon što je de­loži­rana sa zeml­je svo­jih preda­ka. Pri­pad­ni­ci nar­o­da Ogiek tvrde da su im su­dovi dali za­kon­sko pra­vo na živ­ot u šu­ma­ma. Ali iz Vlade kažu da nji­ho­va nasel­ja i način živ­ota uniš­tava­ju ion­ako narušen eko­sis­tem. Cather­ine Soi izv­ješ­ta­va iz šum­skog kom­plek­sa Mau […]

Published On 06 Sep 2020

Rast vo­dosta­ja duž keni­jskog di­jela Ve­like ras­jedne do­line prislilio je hil­jade lju­di da na­puste do­move. Strahu­je se od moguće ekološke katas­trofe. Dva jez­era se šire i među­sob­no su sve bliže, pa je moguće da se spo­je u jed­no.

Published On 01 Sep 2020

Stanovni­ci jednog gra­da na za­padu Keni­je traže od Vlade u Lon­donu naknadu za prisil­no rasel­ja­van­je iz svo­jih do­mo­va i poljoprivrednog zemljiš­ta ti­jekom bri­tanske koloni­jalne vlasti u pr­voj polovi­ci 20. stol­jeća. Mješ­tani su ot­jerani radi os­ni­van­ja plan­taža. Veći­na de­loži­ranih od tada živi u siro­maštvu, dok među­nar­o­dne prehram­bene tvrtke prof­i­ti­ra­ju od nji­hove zeml­je. Mal­colm Webb pos­je­tio je […]

Published On 24 Aug 2020

Go­to­vo pola mil­iona izb­jegli­ca u kam­pov­i­ma u Keni­ji živi u teškim uslovi­ma, a zbog epi­demi­je ko­rona virusa rizik za nji­ho­vo zdravl­je je još veći. Kam­povi su pretr­pani i izb­jeglice ne­ma­ju prist­up os­novn­im zdravstven­im us­luga­ma. U zemlji je do sada zabil­ježeno go­to­vo 500 sluča­je­va zaraze, a 24 os­obe su pre­minule.

Published On 06 May 2020