Kenija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za­jed­ni­ca stočara Ma­sai­ja u Keni­ji nas­to­ji za­šti­ti­ti pašn­jake i stoku od ko­jih žive od poljoprivredne kom­pani­je koja u tom po­dručju plani­ra re­al­i­zo­vati un­osne pro­jek­te, pop­ut farme avoka­da.

Published On 30 Apr 2021

Za­jed­ni­ca au­to­htonih stanovni­ka u keni­jskim šu­ma­ma deceni­ja­ma se bori za op­stanak nakon što je de­loži­rana sa zeml­je svo­jih preda­ka. Pri­pad­ni­ci nar­o­da Ogiek tvrde da su im su­dovi dali za­kon­sko pra­vo na živ­ot u šu­ma­ma. Ali iz Vlade kažu da nji­ho­va nasel­ja i način živ­ota uniš­tava­ju ion­ako narušen eko­sis­tem. Cather­ine Soi izv­ješ­ta­va iz šum­skog kom­plek­sa Mau […]

Published On 06 Sep 2020