Katar

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tamim bin Hamad Al Thani je uz na­jviše državne počasti dočekao Re­cepa Tayyi­pa Er­do­gana, nakon čega su dvo­ji­ca čel­ni­ka održali sas­tanak u emirovom ure­du.

Published On 07 Dec 2021

Tokom sus­re­ta bit će razmi­jen­je­na mišl­jen­ja o re­gion­al­nim i među­nar­o­d­nim pi­tan­ji­ma, kao i bi­lat­er­al­nim odnosi­ma.

Published On 06 Dec 2021

Tokom turni­ra će biti otvore­na još dva sta­diona na ko­ji­ma će se iduće go­dine igrati Sv­jet­sko pr­ven­st­vo.

Published On 30 Nov 2021