Kašmir

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Rudarst­vo je već dugo pri­marni izvor za­rade za stanovnike Kašmi­ra. Među­tim, nakon što je New Del­hi oduzeo au­tonomi­ju svom di­jelu Kašmi­ra, to je dovelo do prom­je­na u raspod­jeli poslo­va i ugov­o­ra, a samim tim iza­z­va­lo i zabrin­u­tost među stanovnici­ma.

Published On 22 Jul 2020

De­se­tine hil­ja­da stanovni­ka Dža­mua i Kašmi­ra, ko­ji­ma up­ravl­ja In­di­ja, do­bile su pre­bi­val­ište u tom re­gionu. Od­lu­ka izazi­va zabrin­u­tost jer bi time mogla da bude promi­jen­je­na de­mograf­s­ka sli­ka po­druč­ja koje je nekad bilo je­d­i­na in­di­js­ka drža­va sa mus­li­man­skom veći­nom. Prošlog au­gus­ta New Del­hi je uk­in­uo au­tonomi­ju regi­je i onemogućio os­oba­ma iz drugih drža­va da se tamo […]

Published On 17 Jul 2020

Poste­peno uki­dan­je pra­va Kašmirci­ma i ras­tući iz­gle­di za kol­o­nizaci­ju mogli bi za­pal­i­ti ovu regi­ju.

opinion by Anuradha Bhasin
Published On 22 Jun 2020

Dok je dil­jem In­di­je na snazi izo­laci­ja zbog epi­demi­je, jed­no po­druč­je je već bilo pod ve­likim ograničen­ji­ma. U Kašmiru pod in­di­jskom up­ravom pos­to­jao je poli­ci­js­ki sat i prekid ko­mu­nikaci­je otkad je in­di­js­ka vla­da prošle go­dine uk­in­u­la au­tonomi­ju te regi­je. Više hil­ja­da lju­di pritvoreno je bez op­tužnice i suđen­ja, a grupe za ljud­s­ka pra­va kažu kako […]

Published On 08 Apr 2020