Kanada

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dje­ca au­to­htonih nar­o­da su više od 100 go­d­i­na mal­tre­ti­rana ili zlostavl­jana u in­ter­na­ti­ma, a između 4.000 i 6.000 os­o­ba je um­r­lo u tim ško­la­ma.

Published On 08 Sep 2022

Ko­men­tari dolaze dan nakon što je kanadske “Prve naci­je” mo­lio za oprost za zločine počin­jene nad nji­hovom dje­com tokom de­setl­jeća u mreži in­ter­na­ta koje je vodi­la Ka­tolič­ka crk­va.

Published On 26 Jul 2022