Kamerun

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ka­pacitet sta­diona u Yaoundeu tre­bao je biti ograničen na 48.000, a na utak­micu uoči koje je doš­lo do meteža ušlo je više od 50.000 lju­di.

Published On 25 Jan 2022

Or­ga­ni­za­tori su od­lučili da se ka­pacitet sta­diona ograniči na 60, odnos­no 80 pos­to; ka­pacitet od 80 pos­to prim­i­jen­it će se samo za utak­mice Kameruna, do­maći­na tak­mičen­ja.

Published On 05 Jan 2022

Na­jveće sv­jetske lige izrazile su zabrin­u­tost za svo­je igrače, koji će nared­ni mjesec igrati u Kamerunu, zbog sig­urnos­ti i ne­dostat­ka zdravstvenih mjera.

Published On 23 Dec 2021

Ujed­in­jene naci­je i Afrič­ka uni­ja os­uđu­ju jučer­ašn­ji na­pad na ško­larce na ju­goza­padu Kameruna. U na­padu koji se de­sio u gradu Kum­ba, ubi­jeno je na­j­man­je osam učeni­ka, a 13 ih je teže povri­jeđeno.   

Published On 25 Oct 2020

Više od 80 pos­to žr­ta­va koje su ubi­jene između jan­u­ara i no­vem­bra bili su civili, ob­javio je Amnesty In­ter­na­tion­al.

Published On 11 Dec 2019

Sve više stanovni­ka južnog Kameruna stiže u izb­jegličke kam­pove u Niger­i­ji zbog bor­bi sep­a­ratista i vla­dinih sna­ga.  Službeno je reg­istrovano više od 30.000 izb­jegli­ca, ali hu­man­i­tarne or­ga­ni­zaci­je navode da je stvarni broj mno­go veći. Ahmed Idris izv­ješ­ta­va o jed­nom od če­tiri nasel­ja iz­građe­na za izb­jeglice u niger­i­jskoj pokra­ji­ni Cross Riv­er.  

Published On 10 Apr 2019

Naoružani na­padači oteli su na­j­man­je 78-ero djece, uglavnom škol­skog uzras­ta, iz škole u blizi­ni gra­da Ba­mende.

Published On 05 Nov 2018