Kambodža

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vlada­juća stran­ka Kam­bodže ob­jav­i­la je da je os­vo­ji­la sva mjes­ta u par­la­men­tu nakon jučer­ašn­jih općih izb­o­ra. Glavnoj opozi­ci­jskoj stran­ci je zabran­jeno kan­didi­ran­je i izlazak na iz­bore.

Published On 30 Jul 2018

Vrhovni sud uoči izb­o­ra zabranio glavnu opozi­ci­jsku stranku na za­ht­jev pre­mi­jera, SAD i EU na­jav­ile sankci­je.

Published On 17 Nov 2017

U blizi­ni kom­plek­sa Angkor Wat u Kam­bodži, tim arhe­olo­ga otkrio je os­tatke ogromnog drevnog gra­da.Naš re­porter ob­jašn­ja­va kako su došli do tog otkrića.

Published On 13 Jun 2016

Go­to­vo 12.000 djece u Kam­bodži živi u centri­ma za dje­cu bez roditeljskog staran­ja.Među­tim, pre­ma ne­davnoj studi­ji, više od 70 pos­to njih ima barem jednog živog roditel­ja.Vla­da i Ujed­in­jeni nar­o­di nas­to­je tu dje­cu vrati­ti nji­hovim obitelji­ma.

Published On 03 Apr 2016