Kambodža

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vo­dostaj Mekon­ga, jedne od na­jvećih sv­jet­skih ri­je­ka, na­glo se spus­tio nakon što je Kina počela te­sti­rati pogon jedne od hidroelek­trana u gorn­jem toku ri­jeke. Mekong pro­t­ječe kroz Kinu i pet drugih drža­va, uključu­jući Kam­bodžu, gdje se očeku­je da će vo­dostaj na­glo pasti u idućem raz­doblju.   

Published On 19 Jan 2020

Vlada­juća stran­ka Kam­bodže ob­jav­i­la je da je os­vo­ji­la sva mjes­ta u par­la­men­tu nakon jučer­ašn­jih općih izb­o­ra. Glavnoj opozi­ci­jskoj stran­ci je zabran­jeno kan­didi­ran­je i izlazak na iz­bore.

Published On 30 Jul 2018

Vrhovni sud uoči izb­o­ra zabranio glavnu opozi­ci­jsku stranku na za­ht­jev pre­mi­jera, SAD i EU na­jav­ile sankci­je.

Published On 17 Nov 2017