Južna Afrika

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sv­jet­s­ka zdravstve­na or­ga­ni­zaci­ja je B.1.1.529 ili omikron klasi­fi­ci­rala kao ‘zabrin­java­juću SARS-CoV-2 var­i­jan­tu’, ob­ja­vivši da se može šir­i­ti brže od os­tal­ih ob­li­ka ko­rona virusa.

Published On 28 Nov 2021

Pred­sjed­nik Južnoafričke Re­pub­like od 2009. do 2018. go­dine op­tužen je za bro­jne sluča­jeve ko­rup­ci­je, eke­ti­ran­je, pre­varu, uta­ju poreza i pran­je nov­ca.

Published On 27 May 2021