Jugoslavija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Čov­jek pri­jatnog glasa i ra­zoružava­jućeg os­m­je­ha je ci­jeli svoj rel­a­tivno krat­ki živ­ot posve­tio dje­ci: pišući poez­i­ju, ali i an­tologi­jskim emisi­ja­ma za dje­cu.

blog by Edin Smailović
Published On 10 Aug 2021

Mla­di dolaze i zna­ju mno­go toga, zbog njih će i dal­je op­sta­ti Gru­pa TNT, za Al Jazeeru gov­ori jedan od na­jza­služni­jih za dolazak ovog stri­pa u bivšu Ju­goslav­i­ju.

Published On 02 Jan 2021

Četrde­se­ta je godišn­ji­ca sm­r­ti na­j­dugov­ječni­jeg ju­goslaven­skog pred­sjed­ni­ka, koji je i dal­je je pred­met is­traži­van­ja his­toričara. Tito­vo posljed­nje poči­val­ište, Kuću cvi­jeća u Beogradu, i danas su obišli nje­govi poš­to­vatelji.

Published On 04 May 2020

Nar­od ga je vozio silom pri­li­ka i smišl­jao šale na nje­gov račun, od gri­jača pro­zo­ra i ruku do ras­pa­da države.

blog by Miroslav Filipović
Published On 29 Nov 2019