Jugoslavija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Čov­jek pri­jatnog glasa i ra­zoružava­jućeg os­m­je­ha je ci­jeli svoj rel­a­tivno krat­ki živ­ot posve­tio dje­ci: pišući poez­i­ju, ali i an­tologi­jskim emisi­ja­ma za dje­cu.

blog by Edin Smailović
Published On 10 Aug 2021

Mla­di dolaze i zna­ju mno­go toga, zbog njih će i dal­je op­sta­ti Gru­pa TNT, za Al Jazeeru gov­ori jedan od na­jza­služni­jih za dolazak ovog stri­pa u bivšu Ju­goslav­i­ju.

Published On 02 Jan 2021