Jordan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dok Mrt­vo more nes­ta­je zbog prob­le­ma sa vodom i čin­jeni­com da je Jor­dan na­j­sušni­ja zeml­ja na svi­je­tu, drevni grad Pe­tra na­griza masovni tur­izam koji uniš­ta­va taj his­tori­js­ki lokalitet.

blog by Svetlana Dojčinović
Published On 12 Jun 2022

Pri­or­itet tre­ba dati di­ja­logu, kako bi se ri­ješili svi ne­s­po­razu­mi i ob­novili odnosi u cilju povećan­ja sig­urnos­ti, sta­bil­nos­ti i pros­perite­ta te ojačala važ­na ulo­ga dvi­je države u regi­ji.

Published On 27 Aug 2021