Jemen

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U zal­jevskoj zemlji je na sceni jed­na od na­jvećih hu­man­i­tarnih kriza u svi­je­tu, s mil­ion­i­ma lju­di čiji živ­oti su ugroženi zbog gla­di i ne­dostat­ka os­novnih uvje­ta za živ­ot.

Published On 22 Nov 2021

Sv­jet­s­ka zdravstve­na or­ga­ni­zaci­ja je ob­jav­i­la kako pri­b­ližno 16,2 mil­iona lju­di, što pred­stavl­ja više od polovine ukupnog bro­ja stanovni­ka te zeml­je, nema os­ig­u­ranu hranu.

Published On 16 Nov 2021

Sjed­in­jene Amer­ičke Države poz­vale su na hit­no oslobađan­je je­men­skih dužnos­ni­ka amer­ičke am­basade u glavnom gradu Je­me­na.

Published On 12 Nov 2021