Japan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­j­man­je če­tiri os­obe su sm­rt­no stradale, a više od 100 ih je ozli­jeđeno u snažnom potre­su koji je u sri­je­du kas­no navečer po lokalnom vre­menu pogo­dio Japan, prefek­ture Fukushi­ma i Miya­gi.

Published On 17 Mar 2022

Sud u Tok­i­ju pro­glasio je kriv­im bivšeg izvršnog di­rek­to­ra Nis­san Mo­tor Gre­ga Kel­ly­ja jer je po­mo­gao Car­losu Ghos­nu, nekadašn­jem gen­er­al­nom di­rek­toru kom­pani­je, da sakri­je svo­ja pri­man­ja.

Published On 04 Mar 2022

Razvoj voza ‘Hy­bari’ koš­tao je go­to­vo 35 mil­iona dolara, a može pri­jeći raz­daljinu do 140 kilo­metara pri mak­si­mal­noj brzi­ni od 100 km/h sa jed­nim pun­jen­jem rez­er­voara.

Published On 21 Feb 2022