Japan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Japan­s­ki pre­mi­jer kaže da Tokio želi bližu sarad­nju sa Afrikom zbog novonastal­ih pri­jet­nji ko­ji­ma je nakon ruske in­vaz­i­je na Ukra­jinu izložen među­nar­o­d­ni poredak za­s­no­van na prav­il­i­ma.

Published On 27 Aug 2022

Nuk­learne cen­trale u Japanu ugašene su posli­je katas­trofe u elek­trani Fukushi­ma, iza­z­vane snažn­im zemljotre­som i gi­gantskim cu­nami­jem na sjeverois­toku.

Published On 24 Aug 2022