Izrael

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Čini se da će nova vla­da biti na­jdesni­ja u his­tori­ji Izraela, što će prisil­i­ti Ben­jam­i­na Ne­tanyahua da diplo­mats­ki bal­an­sira između svo­je koali­ci­je i za­pad­nih savezni­ka.

Published On 25 Nov 2022