Italija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ital­i­jan­s­ka agen­ci­ja za civil­nu za­šti­tu je iz­dala cr­veno up­o­zoren­je za vre­menske uvjete za sjev­er­nu regi­ju, a min­istar prometa Mat­teo Salvi­ni poz­vao na odgađan­je utrke u Imoli.

Published On 17 May 2023

Prvi nacrt ital­i­jan­skog Us­ta­va kaže da u trenutku kad vla­da prestane ra­di­ti u in­tere­su građana, svi ima­ju pra­vo i obavezu uključi­ti se u ne­nasil­ni građan­s­ki neposluh.

Published On 08 May 2023

Povodom in­ci­den­ta u Berga­mu oglasio se i Gi­an­ni In­fan­ti­no, pred­sjed­nik Sv­jetske fud­balske fed­eraci­je (FIFA), poručivši da ‘u fud­balu nema mjes­ta ra­siz­mu ili bilo kom dru­gom vidu diskrim­i­naci­je’.

Published On 08 May 2023