Italija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mat­teo Messi­na Denaro, navod­ni šef si­cil­i­janske mafi­je Cosa Nos­tra, u odsut­nos­ti je os­uđen za doživ­ot­ni zatvor, a bio je u bi­jegu tri de­setl­jeća.

Published On 16 Jan 2023

Pre­puna rad­nji­ca, restorana i baro­va, koji su i rani­je tu pos­to­jali, sada je Via Pado­va kraj u ko­jem nas­ta­ju ini­ci­ja­tive, udružen­ja, ekološ­ki i poli­tič­ki pokreti.

blog by Tatjana Đorđević
Published On 16 Jan 2023