Irska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Usred ukra­jinske krize, Rusi­ja je bacila oko na izn­im­no važnu, ali vrlo os­jetljivu na na­pade, povezanost dva kon­ti­nen­ta na ko­ji­ma Mosk­va ima na­jviše nepri­jatel­ja.

Published On 30 Jan 2022

Za­pad je bio pri­moran po­pusti­ti pred Ki­nom kada je ri­ječ o njenoj želji da nas­tavi ko­ris­ti­ti ugalj, u za­m­jenu za to da Peking odus­tane od za­ht­je­va za kom­pen­zaci­ju za pogođene otoke.

Published On 15 Nov 2021