Irak

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nei­den­ti­fi­ci­rani na­padači is­palili su osam rake­ta na tursku vo­jnu bazu u sjev­er­nom Iraku, od ko­jih su dvi­je pale un­utar ob­jek­ta, saopći­la je Pro­tuteror­is­tič­ka gru­pa.

Published On 01 Feb 2023