Indonezija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Do­maćin sami­ta, koji očeku­je dolazak ruskog pred­sjed­ni­ka na Bali, na­javio je mirovnu ini­ci­ja­tivu za Ukra­jinu i očeku­je da se svi su­dion­i­ci ‘uključe u kon­struk­tivni di­ja­log’.

Published On 28 Oct 2022