Hormuški moreuz

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iran, Izrael i SAD na­javlju­ju i održava­ju vo­jne vježbe u strateškom Hor­muškom moreuzu, u koji je Bri­tani­ja poslala na­jsavre­meni­ji rat­ni brod.

Published On 07 Jan 2012

Vo­js­ka Izraela sku­pa sa tru­pa­ma SAD-a na­jav­i­la vo­jne vježbe pod nazivom ‘Surovi iza­zov’, dok će Iran­s­ka rev­olu­cionar­na gra­da održati mornar­ičke vježbe naslovl­jene ‘Ve­li­ki propov­jed­nik’.

Published On 06 Jan 2012

Is­lam­s­ka Re­pub­li­ka nije zabrin­u­ta zbog novih amer­ičk­ih i evrop­skih sankci­ja i ‘preživ­jet će i njih’, iz­javio je u iran­s­ki šef diplo­mati­je Ali Ak­bar Sale­hi.

Published On 05 Jan 2012

Vo­jni vrh Irana je za­pri­je­tio po­duz­i­man­jem ko­ra­ka ako amer­ič­ka mornar­i­ca vrati svoj nosač aviona u Perz­i­js­ki zal­jev.

Published On 03 Jan 2012

Barel ‘brenta’ pre­mašio je 109 dolara posli­je ob­javlji­van­ja po­data­ka o ras­tu pre­rađi­vačke in­dus­tri­je Kine, pod­stakavši nadu u povećan­je tražn­je nafte i zbog ten­z­i­ja između Irana i Za­pa­da.

Published On 03 Jan 2012