Haiti

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ve­li­ki broj povri­jeđenih u zemljotre­su koji je pogo­dio Haiti, stvara prob­leme bol­ni­ca­ma. Ljekari kažu da ne­ma­ju do­voljno opreme, a ni os­obl­ja kako bi adek­vat­no zbrin­uli sve paci­jente.

Published On 20 Aug 2021