Gvineja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Zdravstveni rad­ni­ci u Gvine­ji pokušava­ju da pron­ađu sve one koji su imali kon­takt sa os­oba­ma zaražen­im ebolom.

Published On 16 Feb 2021

U za­pad­noafričkoj državi Gvine­ji živi se siro­mašno – a zeml­ja je bo­ga­ta drago­ci­jen­im met­al­i­ma i bro­jn­im prirod­nim resur­si­ma. Jedan od nači­na da lokalno stanovništ­vo preživi jeste iskopa­van­jem zla­ta – posao ko­jim riziku­ju i vlastite živ­ote. 

Published On 09 Dec 2013

Na­j­man­je 12 kopača zla­ta je pogin­u­lo, a osam je nesta­lo us­li­jed kl­iz­iš­ta i odrona zeml­je kod gra­da Sigu­ir­i­ja.

Published On 20 Nov 2013

Gvine­ja je zeml­ja sa jed­nom od na­jvećih stopa siro­mašt­va u Africi. Ve­li­ki broj ženske pop­u­lacije zbog toga teško preživl­ja­va. No, za­h­valju­jući nekim pro­jek­ti­ma mnoge posta­ju poslovne žene. Yvonne Ndege donosi priču iz Kon­akri­ja. 

Published On 02 Oct 2013