Gvatemala

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Demon­stran­ti su se suko­bili s poli­ci­jom u glavnom gradu Gvatemale nakon što su sto­tine građana upale u zgradu Kon­gre­sa i za­palile je. Poli­ci­ja je oku­pljene rast­jerivala suza­vci­ma. Nezado­voljni pri­jed­l­o­gom budže­ta, lju­di su iza­šli na proteste, za­hti­je­va­jući bolju za­šti­tu za ugrožene kat­e­gori­je i staros­jedi­lačko stanovništ­vo.

Published On 22 Nov 2020

Hil­jade os­o­ba iz ze­mal­ja Sred­nje Amerike ne­davno su na­pustile do­move i krenule na sjev­er u nadi da će doći do Sjed­in­jenih Amer­ičk­ih Drža­va. Ali, mek­sičke vlasti zabranile su im nas­tavak puta. Dio mi­grana­ta nema dru­gog izb­o­ra nego vrati­ti se kući. Ekipa Al Jazeere bila je na grani­ci Gvatemale i Mek­si­ka.

Published On 24 Jan 2020

Amer­ič­ka granič­na služ­ba priv­ela je prošle go­dine sto­tine hil­ja­da mi­grana­ta iz ze­mal­ja Cen­tralne Amerike. Stručn­jaci up­o­zo­rava­ju da su kli­matske prom­jene jedan od uzro­ka egzo­dusa. Dugo­tra­j­na suša i ek­stremne vre­menske pri­like uniš­tava­ju pri­nose kuku­ruza, gra­ha i drugih kul­tura. David Mer­cer je u Gvatemali, gdje mno­gi poljoprivred­ni­ci kažu da ne­ma­ju izb­o­ra nego da pokuša­ju emi­gri­rati u SAD.

Published On 09 Jun 2019