Guantanamo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pri­je nego što 20. jan­u­ara bude okončan nje­gov dru­gi man­dat u Bi­jeloj kući, pred­sjed­nik Oba­ma želi da u vo­jnom zatvoru u zal­je­vu Guan­tanamo na Kubi os­tavi što man­ji broj zatvoreni­ka. Ove sed­mice obil­ježa­va se 15 go­d­i­na od ot­varan­ja Guan­tana­ma koji je postao sim­bol amer­ičkog kršen­ja ljud­skih pra­va zbog toga što pro­tiv stoti­na za­točeni­ka nika­da nije podignu­ta […]

Published On 15 Jan 2017