Guantanamo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pri­je nego što 20. jan­u­ara bude okončan nje­gov dru­gi man­dat u Bi­jeloj kući, pred­sjed­nik Oba­ma želi da u vo­jnom zatvoru u zal­je­vu Guan­tanamo na Kubi os­tavi što man­ji broj zatvoreni­ka. Ove sed­mice obil­ježa­va se 15 go­d­i­na od ot­varan­ja Guan­tana­ma koji je postao sim­bol amer­ičkog kršen­ja ljud­skih pra­va zbog toga što pro­tiv stoti­na za­točeni­ka nika­da nije podignu­ta […]

Published On 15 Jan 2017

Amer­ič­ka vla­da oslo­bod­i­la je četver­icu Je­me­n­aca iz zatvo­ra Guan­tanamo na Kubi i poslala ih u Saudi­jsku Ara­bi­ju. Pred­sjed­nik Barack Oba­ma pokuša­va sman­ji­ti broj zatvoreni­ka, ko­jih je os­ta­lo 59, pri­je nego što na­pusti Bi­jelu kuću.

Published On 06 Jan 2017